حریم خصوصی

تمامی اطلاعات ثبت شده از شما در سامانه بایولی محفوظ و در دسترس کسی قرار نمیگیرد و فقط در صورتی که دستور قضایی صادر شود به مراجع قضایی ارائه خواهد شد.

آخرین آپدیت در: 13 April, 2021